Bokuto ni yoru kendo kihon waza keiko hou

木刀による剣道技基本稽古法
Bokuto ni yoru kendo kihon waza keiko hou

基本一 一本打ち Kihon ichi, ippon uchi
面、小手、胴、突き men, kote, do, tsuki

基本二 2段技 Kihon ni, nidan waza
小手面 kote men

基本三 払い技 Kihon san, harai waza
払い面 harai men

基本四 引き技 Kihon yon, hiki waza
面引き胴 men hiki do

基本五 抜き技 Kihon go, nuki waza
面抜き胴 men nuki do

基本六 すりあげ技 Kihon roku, suri age waza
小手すりあげ面 kote suri age men

基本七 出鼻技 Kihon nana, debana waza
面出鼻小手 men debana kote

基本八 返し技 Kihon hachi, kaeshi waza
面返し胴 men kaeshi do

基本九 打ち落とし Kihon kyu, uchi otoshi waza
胴打ち落とし面 do uchi otoshi men